ÜLKEMİZDE ARAZİ KULLANIM YERLERİ NERELERİDİR?

ÜLKEMİZİN ARAZİ KULLANIM YERLERİ NERELERİDİR? ÜLKEMİZDE ARAZİ KULLANIMI YERLERİ, arazi kullanılma yerleri, araziler nasıl kullanılır?, Türkiye’de araziler nasıl kullanılıyor? Tarım arazileri, çayır ve mera arazileri, orman arazileri, altyapı ve yerleşim arazileri ve diğer araziler hakkında inceleme yazısı…

1.Tarım Arazileri

a) İşlenen Tarım Arazileri

Dünyada kullanılan benzer çalışmalara uygun olarak Bakanlığımız Tarım Arazileri Standartlarını STATIP kapsamında oluşturarak projenin ilk adımı atılmıştır. Tarım arazileri doğal özellikleri veya yapılan iyileştirmeler sonucu geliştirilen tarımsal üretim değeri ve ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dört sınıfa ayrılmıştır.

 • Mutlak Tarım Arazileri
 • Özel Ürün Arazileri
 • Dikili Tarım Arazileri
 • Marjinal Tarım Arazileri

Arazi bilgilerinin harita üzerine işlenmesi ve harita ile birlikte iklim, topraklar, topoğrafya, mevcut ve potansiyel kullanım şekilleri, ekimden hasada kadar seçilecek tarımsal teknikler, yetiştiriciliği en uygun bitkisel ürün deseni gibi bilgiler ihtiva eden raporlar hazırlanarak üreticiye ve yatırımcıya sunulacaktır. Bu belirleme ile hem tarımsal üretimin geliştirilmesi hem de tarım dışı amaçlı arazi kullanım planlamalarının temel altlığı oluşturulacaktır.

Mutlak Tarım Arazileri (MT): Bu araziler sulu veya kuru tarım yapılıp yapılmadığına göre SMT veya KMT sembolleri ile gösterilecektir. Öncelikle arazide yapılan etütlerle tesirli toprak derinliği, arazinin genel eğimi ve üzerinde yetiştirilen bitkiler değerlendirilerek MT olup olmadığına karar verilir. Bunun için

 • Tesirli toprak derinliği en az 50 cm olan
 • Arazinin genel eğimi yörede yıllık ortalama yağış miktarına göre;
  • Yağış 640 mm den az ise en fazla %3
  • Yağış 640 mm den fazla ise en fazla % 8 olan
 • Yöreye adapte olmuş tarımı yapılan her tür bitkinin münavebeye girebildiği ve yöre ortalaması üzerinde ürün alınabilen araziler MT olarak belirlenir.

Ayrıca bu şartları taşımayıp mutlak tarım arazileri içerisinde tarımsal bütünlüğü olan lokal araziler de tarımsal bütünlüğün bozulmaması için MT olarak kabul edilir.

Özellikleri itibariyle Mutlak Tarım Arazisi olsa bile tarımsal bütünlüğü olmadığı için ekonomik olarak tarımsal üretim yapılamayan ve/veya tarım dışı kullanılan araziler içerisinde kalmış 1 hektardan küçük alanlar Mutlak Tartım Arazisi olarak kabul edilmez.

Arazide yapılan etütlerle yukarıda belirtilen arazi özellikleri tespit edildiğinde arazinin tarımsal nitelikleri hakkında yeterince kanaat oluşturulamıyor ve MT olup olmadığına kararı verilemiyorsa; daha ileri bitkisel, hidrolojik, jeolojik, iklim ve topraklarla ilgili etüt ve analizler istenir.

Bu arazilerde kontrolsüz gübre, zirai ilaç ve sulama suyu kullanımından kaynaklanan kirlenme, drenaj gibi arazi bozulmaları, toprak sıkışması, strüktür bozulması, pulluk katı oluşumu ve çeşitli nedenlerle ifraz edilerek parsellerin işletme ekonomisini zayıflatan ve arazi bozulmasını hızlandıran düzeyde küçülmesi gibi sorunlara sıkça rastlanmaktadır. Ülkenin gıda, yem, lif ve tomruk üretiminde önemli yeri olan bu arazilerin tarımsal amaç dışında kullanılması diğer bir sorundur.

Bu arazilerin tarımsal amaçlı kullanımında yukarıda bahsedilen sorunları giderecek şekilde planlanması, gerekli tedbirler alınarak ifraz veya tevhit yapılırken en küçük parselin 1 hektar, eğimin %3 ten fazla olduğu yerlerde uzun kenarın eğime dik olması; ekonomik tarımsal üretim ve arazi bozulmasının önlenmesi açısından önemlidir. Ayrıca ülke ekonomisi ve ekolojik açıdan önemli fonksiyonları olan bu araziler; tarımsal amaçla kullanılmak üzere yasal güvenceye kavuşturulmalı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının zorunlu özel amaçlar için vereceği izinler hariç tarımsal amaç dışında kullanılmamalıdır.

Özel Ürün Araziler (OT): Bu araziler tarımsal üretim için mutlak tarım arazilerinden daha fazla toprak ve topoğrafik sınırlamalara sahiptir. Yöreye adapte olmuş her tür bitkiye münavebede yer verilemez. Sadece arazide bulunan sınırlamalara uyum sağlayan ve/veya münavebeye alındığında arazi bozulmasına neden olmayan bitkilerin tarımı yapılabilir. Özel ürün arazilerinde sulu tarım yapılmadığı zaman ekonomik üretim yapılması çoğunlukla mümkün değildir.

Bu arazilerde drenaj yetersizliği, tuzluluk-alkalilik, fazla eğim, toprak erozyonu gibi çeşitli toprak ve topoğrafik sorunlara rastlanabilir. Bu sorunlar toprak ıslahı, şeritsel ekim, sulu seki gibi yoğun amenajman çalışmalarıyla giderilebileceği gibi bu şartlara dayanıklı bitkilerin tarımı da yapılabilir. Tarımsal amaçlı kullanım planları yapılırken mevcut doğal ve kullanımdan kaynaklanan sorunların birlikte düşünülerek planlanması, ifraz veya tevhit yapılırken en küçük parselin 1 hektar, eğimim % 3 ten fazla olduğu yerlerde uzun kenarın eğime dik olmasına dikkat edilmelidir. Özel ürün arazilerinin yerel ve ülkesel bazda ekolojik ve ekonomik önemi nedeniyle amaç dışı kullanımı Bakanlığın özel amaçlar için vereceği izinler dışında önlenmelidir.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan göl, gölet, havuz, dere ve akar sularda özel ürün arazileri olarak kabul edilir ve OT’ sembollerinin sonuna S harfi getirilerek ifade edilir.(OTS)

Dikili Tarım Arazileri (DT): Dikili arazilerin özel ekolojik şartları nedeniyle özel amenajman istekleri olup koruma ve kullanma prensiplerine uyulması gereken alanlardır. Bu arazilerin de yerel ve ülkesel bazda ekolojik ve ekonomik önemi nedeniyle amaç dışı kullanımı Bakanlığın izni ile özel amaçlar dışında söz konusu değildir. Arazilerin ifraz ve tevhidinde en küçük parsel 0,5 hektar, eğimin %3 ten fazla olduğu yerlerde uzun kenar eğime dik olmalıdır.Marjinal Tarım Arazileri (TA): Bu arazilerin kullanım önceliklerini daha çok yerel ihtiyaçlar belirlediği için kullanım kararlarını yerel otoriteler verebilir. Ülkenin gıda, yem, lif ve tomruk üretiminde diğer arazilere göre daha az önemli olup daha çok yerel ihtiyaçların karşılanmasında ve ekolojik zorunluluktan dolayı tarımsal faaliyetlere tahsis edilirler. Arazi sınırlamaları fazla olduğu için yönetimi zor ve kontrolsüz kullanımlarda arazi bozulmaları oldukça hızlıdır. Koruma, kontrol ve ekonomik tarımsal faaliyet için bu arazilerin ifraz ve tevhidinde en küçük parselin 2 hektar dan büyük ve uzun kenarın eğime dik olması gereklidir.

b) Çayır ve Mera arazileri (Ç-M)

Çayır ve meralar 4342 sayılı mera kanunu kapsamında olan yerlerdir. Bu çalışmada 4342 sayılı kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın, arazinin doğal yapısına göre halihazır kullanımı esas alınarak belirlenecek, sonuçta mera kanununa göre bu alanların tespit, tahdit ve ıslahı ile ilgili çalışmaların hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılmasına katkı sağlanacaktır. Çayırlar (Ç) meralarda (M) harfi ile haritaya işlenecektir.

2. Orman Arazileri (O): 6831 Sayılı Orman Kanununa göre orman sayılan yerlerdir. Tamamen orman örtüsü ile veya çalı ve fundalarla kaplı araziler orman arazisi olabilir. Bu çalışmada söz konusu kanun kapsamında olan yerler ve mevcut örtü durumuna bakılarak harita üzerine işlenecektir.

3. Altyapı ve Yerleşim alanları (Y): Yol, kanal, hendek, boru güzergahları, enerji nakil hatları gibi alt yapı tesislerinin geçtiği yerler ile k onut, konaklama, turizm, sanayi, askeri ve benzeri amaçlarla planlanarak yapılaşmış ve/veya arsa niteliği kazanmış veya kadimden beri bu amaçla kullanılan planı bulunmayan kasaba, belde ve köy yerleşim alanlarıdır. Bu çalışmada yerleşim yeri olan arazinin etrafı çevrilip harita üzerine büyük (Y) harfi ile işaretlenerek gösterilecektir.

4. Özel Koruma Alanları (OK): Tarihi, turistik, biyolojik çeşitlilik ve doğal değeri olduğu için koruma altına alınan arazilerdir. Bu alanlar özel kanunlarla koruma altına alınmış veya geleneksel olarak yukarıda belirtilen amaçlarla korunan yerlerdir.

5. Diğer araziler ( T ): Çıplak kayalıklar, daimi karla kaplı alanlar, buzullar, akarsu yatakları, kuru dere yatakları, kumullar, göl veya su yüzeyleri ile bitkisel üretim için toprağı bulunmayan diğer arazi tipleridir .

toprak altidaki su olan yerler nasil tespit edilir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.